Устни преводи

  • Симултантен превод. Обикновено се извършва от екип от двама преводачи от кабина в момента на говоренето. Преводачът предава посланието на целевия език по най-бързия начин, по който може да го формулира от изходния език, без говорителят да бъде прекъсван.
  • Консекутивен превод. Преводачът говори след съответна пауза от страна на говорителя. Речта се разделя на сегменти (обикновено в рамките на 1 до 5 минути), като преводачът седи или стои до говорителя, слушайки и водейки си бележки. Когато говорителят направи пауза или завърши говоренето, преводачът предава част или цялото послание на целевия език.
  • Придружаване и асистиране на чужденци при пътуване в страната, работа с институции, бизнес срещи, сделки и др.
    Времето в което преводачът е ангажиран е включено в цената, независимо дали е налице същински превод.

Цената за устните преводи и придружаването се определя на час, като минимумът на заплащане е винаги за 1 астрономически час.
При няколкодневна ангажираност на преводач, цената се договаря на ден.